Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Mirosław Waląg zaprasza na XIV sesję Rady Powiatu Gorlickiego,, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej w Gorlicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 .
4. Informacje na temat realizacji zadań statutowych Starostwa w 2019 r. przez Wydziały:
a) Geodezji, Kartografii i Katastru
b) Gospodarki Nieruchomościami,
c) Architektury i Budownictwa
d) Komunikacji i Dróg
e) Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
f) Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – w zakresie promocji, informacji i spraw społecznych
g) Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości (dot. najmu powierzchni pod urządzenia do napojów gorących w Szpitalu)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. piwnic i parteru budynku Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. dzierżawy budynku przy ul. Michalusa).
8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
9. Przyjęcie informacji z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych z XIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.