• Imieniny:  Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na wynajem nieruchomości lokalowej, znajdującej się w budynku przy ul. Bieckiej w Gorlicach.


1. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomość lokalowa o pow. 220 m2  znajdująca się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej 584 położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą Kw nr  NS1G/00043346/2.

2. Cena wywoławcza z tytułu najmu wynosi: - 8 zł za m2 netto miesięcznie płatne do 10 - go każdego miesiąca ( tj. 1 760,00zł netto czyli – 2 164,80zł. brutto miesięcznie )
Kwota czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych od pierwszego stycznia każdego roku, obliczanych na podst. podanego przez Prezesa GUS tego wskaźnika za trzy kwartały roku poprzedniego – ogłaszanym w Monitorze Polskim.

3. Wynajem w/w nieruchomości nastąpi na okres 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji.

4. W planie zagospodarowania przestrzennego  Miasta Gorlice -  zatwierdzonym uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach  o symbolu: – 2.UP - Tereny usług publicznych.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu /na konto Starostwa Powiatowego w Gorlicach nr 03 1240 4748 1111 0000 4881 8500/ w terminie do dnia 07.02.2020r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

6. Pisemne oferty z podaniem: ceny, oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg dot. wynajmu nieruchomości lokalowej w  budynku przy ul. Bieckiej 3” do dnia  07.02.2020r. w pok. Nr 1 Starostwa ul. Biecka 3 do godz. 1500 lub przesłać drogą pocztową w tym samym terminie. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego potwierdzona pieczęcią. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 10.02.2020r.  o godz. 1000  w budynku Starostwa przy ulicy Bieckiej 3,  parter pok.3. Osoba reprezentująca w przetargu oferenta winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

7. Starosta Gorlicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Przetarg może się odbyć, chociażby zgłosił się tylko jeden oferent spełniający warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 210 lub 208 lub telefonicznie ( 018-35-48-749 ) w godz. pracy Starostwa Powiatowego tj. od 7.30  do 15.30.

Gorlice, dn. 03.01.2020r.

POWIAT GORLICKI TO:

Feature image 110000 MIESZKAŃCÓW
Feature image 996 KM2 POWIERZCHNI
Feature image 37 PROJEKTÓW EU
Heraldic logo
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E