• 29 września 2020
  • Imieniny:  Michala, Gabriela, Rafala

Tematem przewodnim obrad XII sesji Rady Powiatu Gorlickiego były zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków krajowych i zewnętrznych, na przestrzeni minionego roku.

Informację na temat projektów i zadań inwestycyjnych Powiatu Gorlickiego przedstawił Daniel Markowicz - Dyrektor Wydział Rozwoju i Inwestycji.  Najważniejszą inwestycją realizowaną w obiektach oświatowych jest rewitalizacja budynku I LO im. M. Kromera w Gorlicach. Jest to projekt partnerski z Miastem Gorlice (liderem projektu), zadani w formie zaprojektuj i wybuduj. Oprócz modernizacji przewidziana jest m.in.: dobudowa zewnętrznej windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja boiska sportowego. Rozpoczęto przebudowę ZS Nr 1 w Gorlicach. Powstaną m.in. dodatkowe sale dydaktyczne w istniejącej auli a parter budynku przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. „Kosmiczną” można nazwać wentylację w Budowlance, która zajęła miejsce starej, nie spełniającej wymogów energetycznych, eksploatacyjnych, higieniczno-sanitarnych i ppoż. W budynku szkoły wykonano także 1 etap modernizacji pod względem ppoż. i BHP. Udało się wreszcie zabezpieczyć osuwisko sporych rozmiarów (36mx39m) na terenie SOSW im. J. Korczaka w Szymbarku, od lat napierające na szkołę. Tym samym zwiększono bezpieczeństwo uczniów i zabezpieczono obiekty przed degradacją.
W trakcie realizacji jest projekt „Budowa wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Klimkówka”. W efekcie powstaną ponad 4 km ścieżek o szerokości 2,5 m z małą infrastrukturą. W projekcie oprócz Powiatu Gorlickiego, jako partnera wiodącego udział biorą także gminy: Ropa, Uście Gorlickie i Sękowa. Przeprowadzana jest termomodernizacja DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach, prace obejmują również budowę zimowego tarasu.
W ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu gorlickiego” - oprócz zakupu sprzętu informatycznego i wykonania zdjęć lotniczych całego powiatu przeprowadzana jest modernizacja i dygitalizacja dużej części zasobu. Zawarto także umowy na wykonanie bazy danych dla gmin: Biecz, Lipinki, Sękowa, Moszczenica i Uście Gorlickie. W sumie na przestrzeni roku od 22.11.2018 – 22.11.2019 realizowanych jest 21 inwestycji o wartości prawie 36 mln zł, w tym środki zewnętrzne ponad 17,7 mln zł.

O przeprowadzanych inwestycjach w powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej mówił Marek Machowski -  Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego. Samorząd powiatowy ma w swojej pieczy ponad 316 km dróg powiatowych, 66 mostów oraz 750 przepustów. Ich modernizacja i przebudowa to ogromne wyzwanie a co za tym idzie poniesienie wielomilionowych nakładów na ten cel. Ponad 20,7 mln zł wyniosła realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w roku bieżącym. Na terenie gminy Bobowa: odbudowywane są dwa  mosty w ciągu drogi powiatowej Jankowa-Stróżna-Szalowa i rozpoczęto przebudowę drogi Siedliska – Siedliska w Siedliskach w trybie zaprojektuj i wybuduj. W gminie Łużna przebudowane zostało skrzyżowanie drogi powiatowej Stróże-Polna-Łużna z drogą gminną Szalowa-Gąsiorówka oraz zlikwidowano osuwisko na drodze szymbark-Bystra-Szalowa. W gminie Gorlice wybudowany został chodnik w miejscowości Bystra w ciągu drogi powiatowej Szymbark – Bystra – Szalowa. W gminie Moszczenicy rozpoczęto budowę chodnika przy drodze powiatowej Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica. W gminie Ropa wyremontowana została droga Bielanka-Łosie-Ropa oraz a rozpoczęto przebudowę drogi Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-granica państwa. W gminie Sękowa  odbudowana została droga powiatowa Ropica Górna-Bartne wraz odbudową przepustu i likwidacją osuwiska, wyremontowano drogę Małastów – Jasionka. W gminie Uście Gorlickie  w ciągu drogi Florynka-Izby wybudowany został nowy most w miejscu przepustu w miejscowości Brunary, rozpoczęto remont drogi Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica w miejscowości Czarna. Zakończone zostały także inwestycje i remonty realizowane w ub.r. ogółem na kwotę ponad 12,9 mln zł.

Ponadto w trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzonych przez Powiat Gorlicki
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Gorlickiego na rok 2019
- zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na rok 2019
Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje i zapytania radnych dostępne będą BIP.

Prezentacja

 

 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E